# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4301 Perfect CU–TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4310 Grammar for CU–TEP ฿ 1,900 รายละเอียด
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4330 CU–TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด